Cơ cấu tổ chức


Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Tú Uyên

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Email: uyennt.mnhd@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Bùi Thị Tấm

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Đỗ Quyên

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Ngà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Hoàng Thị Châm

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Bắc

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Lương Thị Thanh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Vũ Mai Điệp

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Vũ Thị Tám

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Kim Chi

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Phan Thị Kim Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn - Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Hồng Loan

Chức vụ: Thanh tra nhân dân - Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cao Phương Thúy

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn dạy - Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Trịnh Thị Thu Thủy

Chức vụ: Kế Toán

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Đức Oanh

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Vũ Thanh Thủy

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Vũ Quốc Vương

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Bảo vệ - Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Phạm Thị Hạt

Chức vụ: Tổ trưởng tổ nuôi - Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Ngọc Khánh

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Bùi Minh Hương

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại: